วารสารภาษาปริทัศน์ ฉบับที่ 30 ปีพุทธศักราช 2558 (ISSN: 2286-9972)

1 June 2015
บทพระราชทานสัมภาษณ์พิเศษ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

กองบรรณาธิการ

บทความโดยพระสหายในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระอัจฉริยภาพด้านภาษา โดย ผ.ศ.รัชนีโรจน์ กุลธำรง

รัชนีโรจน์ กุลธำรง

บทความโดยพระสหายในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เจ้าฟ้านักประพันธ์ โดย ผ.ศ. ส่าหรี กุลสิริสวัสดิ์

ส่าหรี กุลสิริสวัสดิ์

Asymmetries in L2 English Article Omissions with First and Second Mention Definite Referents by L1 Thai Learners

Nattama Pongpairoj

Improving English Conversation Skills through Explicit CA-informed Instruction: A study of Thai University Students

Bunthan Teng and Kemtong Sinwongsuwat

The Use of Online Tools in L2 Writing: A Study Thai Students University

Pornpol Wuttikrikunlaya, Wareesiri Singhasiri and Sonthida Keyuravong

Translation of Directional Serial Verb Constructions in Thai into English: A Case Study of Students of Faculty of Communication Arts

Wanlee Talhakul

Willingness to communicate in English of Thai EFL learners at a university level: Confirmatory Factor Analysis

กำไลทิพย์ ปัตตะพงศ์

The Differences Between L1 and L2 Reading and Their Implications for English Reading Instruc

มณีรัตน์ เอกโยคยะ

Raising Thai-English Bilingual Children in a Native Thai Family: Worth a Try or Waste of Time

Varisa Kamalanavin

หลักเกณฑ์การส่งต้นฉบับวารสารภาษาปริทัศน์

กองบรรณาธิการ

|