วารสารภาษาปริทัศน์ ฉบับที่ 30 ปีพุทธศักราช 2558 (ISSN: 2286-9972)

วันที่ 1 มิถุนายน 2558
บทพระราชทานสัมภาษณ์พิเศษ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

กองบรรณาธิการ

บทความโดยพระสหายในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระอัจฉริยภาพด้านภาษา โดย ผ.ศ.รัชนีโรจน์ กุลธำรง

รัชนีโรจน์ กุลธำรง

บทความโดยพระสหายในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เจ้าฟ้านักประพันธ์ โดย ผ.ศ. ส่าหรี กุลสิริสวัสดิ์

ส่าหรี กุลสิริสวัสดิ์

อสมมาตรของการละคำนำหน้านามภาษาอังกฤษในฐานะภาษาที่สอง กับสิ่งอ้างถึงชี้เฉพาะที่กล่าวถึงครั้งแรกและครั้งที่สองโดยผู้เรียนที่ใช้ ภาษาไทยเป็นภาษาที่หนึ่ง

Nattama Pongpairoj

การพัฒนาทักษะการสนทนาภาษาอังกฤษด้วยการสอนการสนทนา แบบประจักษ์ชัดตามแบบ CA: กรณีศึกษานักศึกษาไทยระดับมหาวิทยาลัย

Bunthan Teng and Kemtong Sinwongsuwat

การใช้เครื่องมือออนไลน์ในการเขียนภาษาที่สอง: ศึกษาจากนักศึกษา มหาวิทยาลัยของประเทศไทย

Pornpol Wuttikrikunlaya, Wareesiri Singhasiri and Sonthida Keyuravong

การแปลกริยาเรียงที่บอกทิศทางในภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ: กรณีศึกษาของนิสิตคณะนิเทศศาสตร์

Wanlee Talhakul

การวิเคราะห์องค์ประกอบความเต็มใจในการสื่อสารภาษาอังกฤษ ของนักศึกษาไทยระดับปริญญาตรี

กำไลทิพย์ ปัตตะพงศ์

ความแตกต่างระหว่างการอ่านภาษาที่หนึ่งและการอ่านภาษาที่สอง และผลต่อการสอนการอ่านภาษาอังกฤษ

มณีรัตน์ เอกโยคยะ

เลี้ยงลูกให้เป็นเด็กสองภาษา (ไทย-อังกฤษ): สมควรลอง หรือเสียเวลา

Varisa Kamalanavin

หลักเกณฑ์การส่งต้นฉบับวารสารภาษาปริทัศน์

กองบรรณาธิการ