วารสารภาษาปริทัศน์ ฉบับที่ 29 ปีพุทธศักราช 2557 (ISSN: 2286-9972)

2 June 2014
The Study of Conveying the Modal Auxiliary Verbs ‘Can’ and ‘Cannot’ in English into Thai

นาฏฤดี ไกรฤกษ์ และ ปรีมา มัลลิกะมาส

การเปรียบเทียบสมิทธิภาพภาษาอังกฤษจากผลคะแนน PSU-TEP เทียบกับ CU-TEP ในนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ที่มีสมิทธิภาพภาษาอังกฤษต่ำ

ปณัษฐา หิรัญสาลี, เจิดจันทน์ อติพันธ์, เข็มทอง สินวงศ์สุวัฒน์ และ อุไร หัถกิจ

The Use of Mixed Strategies to Improve English Vocabulary Skills of Graduate Students, Thammasat University

สุพัตรา วชิระเจริญวงศ์

Does Cheese Smell Like Plara? Cognitive Stylistic Perspective on the World Englishes Portrayed in “Farangs” and “At the Café Lovely”

Napanant Montkhongtham

Enhancing Students’ Vocabulary Learning and Retention through Drama Activities

Ratchadaporn Janudom

|