วารสารภาษาปริทัศน์ ฉบับที่ 29 ปีพุทธศักราช 2557 (ISSN: 2286-9972)

วันที่ 2 มิถุนายน 2557
การถ่ายทอดมโนทัศน์ที่สื่อคำกริยาช่วยแสดงทัศนภาวะ CAN และ CANNOT ในภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย

นาฏฤดี ไกรฤกษ์ และ ปรีมา มัลลิกะมาส

การเปรียบเทียบสมิทธิภาพภาษาอังกฤษจากผลคะแนน PSU-TEP เทียบกับ CU-TEP ในนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ที่มีสมิทธิภาพภาษาอังกฤษต่ำ

ปณัษฐา หิรัญสาลี, เจิดจันทน์ อติพันธ์, เข็มทอง สินวงศ์สุวัฒน์ และ อุไร หัถกิจ

การใช้กลยุทธ์แบบผสมผสานเพื่อพัฒนาความสามารถด้านคำศัพท์ ภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับปริญญาโท มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

สุพัตรา วชิระเจริญวงศ์

หรือชีสจะกลิ่นเหมือนปลาร้า? มองนานาภาษาอังกฤษโลกผ่านมุมมองสไตล์การรับรู้ สะท้อนด้วยสองเรื่องสั้น “ฝรั่ง” และ “ณ คาเฟแสนรัก”

Napanant Montkhongtham

การพัฒนาการเรียนรู้คำศัพท์และความคงทนของความรู้ ของนักศึกษาผ่านกิจกรรมการแสดงละคร

Ratchadaporn Janudom