วารสารภาษาปริทัศน์ ฉบับที่ 27 ปีพุทธศักราช 2555 (ISSN: 2286-9972)

1 June 2012
การศึกษารูปแบบความสัมพันธ์ของโครงสร้างเชิงเส้นของนานาปัจจัยที่มีผลต่อสัมฤทธิผลทางด้านภาษาอังกฤษของนิสิตชั้นปีที่ 1 ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สุพัฒน์ สุกมลสันต์, จรูญ เกนี่, วศิณาน์ สุวรรณสิทธิ์ และ สถาบันภาษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รูปแบบต่างๆ ของประโยคเงื่อนไขที่ใช้คำสันธาน if

จรูญ เกนี่

เมื่อออกเสียงคำว่า เพชรบุรี เป็น [เพ็ตชะ/บูรี] ทำไม [บุรี] จึงกลายเป็น [บูรี]

อุดม วโรตม์สิกขดิตถ์

Priori and Posteriori Comparisons for a Research Study

สุพัฒน์ สุกมลสันต์

ย้อนพินิจการสอนคำศัพท์ภาษาอังกฤษในรายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษา

บุษบา กนกศิลปธรรม และ อรรถพล คำเขียน

การสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ: อดีตสู่ปัจจุบัน

ศักดิ์สิทธิ์ แสงบุญ

บทความวิจารณ์ หนังสือเรื่อง English for Psychology in Higher Education

มณฑิรา ดำรงมณี

บทความวิจารณ์ หนังสือเรื่อง Grammar for Business

กุลพร หิรัญบูรณะ

บทความวิจารณ์ หนังสือเรื่อง Research Agenda: Priorities for Future Research in Second Language Assessment

ภัทรอร ภัทราคร

|