วารสารภาษาปริทัศน์ ฉบับที่ 34 ปีพุทธศักราช 2562 (ISSN: 2286-9972)

วันที่ 3 มิถุนายน 2562
An Evaluation of a Commercial Coursebook for a University Foundation English Course: Selection, Implementation and Effects

Apiwan Nuangpolmak
(10.14456/pasaa.2019.1)

หน้า: 1-34

มุมมองต่อนโยบายด้านภาษาอังกฤษและความสาคัญของภาษาอังกฤษในหน่วยงานราชการ

Chattewee Arin and Kasma Suwanarak
(10.14456/pasaa.2019.2)

หน้า: 35-53

ปัจจัยที่มีผลต่อแรงจูงใจและความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูผู้สอนภาษาอังกฤษเป็น ภาษาต่างประเทศในระดับอุดมศึกษาในบริบทสังคมไทย

Narisa Jitpraneechai
(10.14456/pasaa.2019.3)

หน้า: 54-87

การพัฒนาทักษะการเขียนทางธุรกิจโดยผ่านการอบรมด้านอภิปัญญา

Natrada Tiyaphorn and Jirapa Abhakorn
(10.14456/pasaa.2019.4)

หน้า: 88-112

ความแตกต่างข้ามวัฒนธรรมในกลวิธีการเรียนรู้ภาษา : การศึกษาเปรียบเทียบระหว่างนักศึกษาไทย และนักศึกษาญี่ปุ่นในระดับมหาวิทยาลัย

Nisakorn Prakongchati and Shirley M. Ando
(10.14456/pasaa.2019.5)

หน้า: 113-135

การพัฒนาจิตสานึกสากลของผู้เรียนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศในระดับมหาวิทยาลัยโดยใช้ กิจกรรมการสอนวรรณคดี

Sukanya Kaowiwattanakul
(10.14456/pasaa.2019.6)

หน้า: 136-153

การใช้กลยุทธ์การวิเคราะห์ประโยคในเชิงคู่ความสัมพันธ์ในการตรวจทานงานเขียน

Jutharat Compeerapap
(10.14456/pasaa.2019.7)

หน้า: 154-189

วารสารภาษาปริทัศน์ ฉบับที่ 34