วารสารภาษาปริทัศน์ ฉบับที่ 28 ปีพุทธศักราช 2556 (ISSN: 2286-9972)

3 June 2013
ความเป็นมาและความสาคัญของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

กุลพร หิรัญบูรณะ

บทสัมภาษณ์ ดร. สุรินทร์ พิศสุวรรณ

กรุณา นาผล

บทสัมภาษณ์ ดร. สุทธิพันธ์ จิราธิวัฒน์

กรุณา นาผล

ความคิดเห็นของนิสิตคณะสัตวแพทยศาสตร์ที่มีต่อรายวิชาภาษาอังกฤษสาหรับสัตวแพทย์ 1 ของสถาบันภาษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สาธิตา วัฒนโภคากุล

ความสามารถในการตระหนักรู้ข้อผิดในหน่วยสร้างกริยาเรียงพื้นฐานภาษาไทยของผู้เรียนที่พูดภาษาอังกฤษเป็นภาษาแม่

กมลชนก หงส์ทอง

การวิจัย การทดสอบ การวัดผลและการประเมินผลการใช้ภาษาโดยเน้นการทางานของสมอง

อัจฉรา วงศ์โสธร

การสอนออนไลน์ จากกระบวนการและกลยุทธ์ สู่อุปสรรคและแนวทางแก้ไข: กรณีศึกษาจากโครงการความร่วมมือลุ่มแม่น้าโขงตอนล่าง 2012

มณฑิรา ดำรงมณี

ภาษาอังกฤษแบบขำขัน

กานดาภร เจริญกิตบวร

บทความวิจารณ์เรื่อง Publishing Journal Articles

ประมาณ ทรัพย์ผดุงชนม์

บทความวิจารณ์เรื่อง Intercultural Communication: Globalization and Social Justice

กุลพร หิรัญบูรณะ

|