วารสารภาษาปริทัศน์ ฉบับที่ 33 ปีพุทธศักราช 2561 (ISSN: 2286-9972)

วันที่ 1 มิถุนายน 2561
การประเมินผลรายวิชา: มุมมองของนิสิตคณะสหเวชศาสตร์ ที่มีต่อวิชาทักษะการฟังและการพูดภาษาอังกฤษ

กรุณา นาผล

กรอบอ้างอิงการศึกษาความสามารถภาษาอังกฤษส าหรับประเทศไทย (FRELE-TH) อิงตาม CEFR: ย้อนพินิจเพื่อการปฏิรูปการศึกษาภาษาอังกฤษ

กุลพร หิรัญบูรณะ, ประมาณ ทรัพย์ผดุงชนม์, สุพงศ์ ตั้งเคียงศิริสิน, ศุภกรณ์ ภู่เจริญศิลป์, จรูญ เกนี่, จุฑามาส ทองสองสี, ปิยบุตร สุมนศรีวรกุล, มนนิภา สมพงษ์, ปัทมา สัปปพันธ์, พิมพ์ศิริ เทเลอร์

ความสามารถในการใช้ภาษาของผู้ที่เรียนรู้ทวิภาษา: การเน้นปฏิสัมพันธ

รุจา ผลสวัสดิ์

การศึกษาการท าความเข้าใจส านวนภาษาอังกฤษ: กรณีผู้เรียนไทยที่ศึกษาภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ

สุภศร รุ่งศรีพัฒนพร, ศิริรัตน์ ณ ระนอง

การเข้าสู่ชุมชนนักวิทยาศาสตร์: การศึกษาประเด็นปัญหาเกี่ยวกับ การเขียนบทความส าหรับสัมมนาวิชาการเป็นภาษาอังกฤษ ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์

ประมาณ ทรัพย์ผดุงชนม์

การส่งเสริมการอ่าน: กรณีศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีบ้านสวนพัฒนา

อัจฉรา วงศ์โสธร ศาสตราจารย์กิตติคุณ, สุวรีย์ ยอดฉิม, นริศรา คาเกษ, ขจรศักดิ์ บุพศิริ

การจัดการเรียนการสอนวรรณกรรมภาษาอังกฤษตามแนวคิดการตอบสนอง ของผู้อ่าน เพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักศึกษาวิชาเอกภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ลลิดา วิบูลวัชร

แนวทางในการผสมผสานดิจิทัลเทคโนโลยีเพื่อการสอนภาษา

ชัยวัฒน์ แก้วพันงาม